پروژه های فاطر اویل

پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و صنایع شیمیایی کشور

پروژه های فاطر اویل

منطقه کردستان عراق